تجهیزات پزشکی
 
نام و نام خانوادگی : 
سمت : مسئول تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی
مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی پزشکی 
رشته تحصیلی : بیوالکترونیک 
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 209

شرح وظایف:
1-سرپرستی و نظارت بر کار تعمیرات تجهیزات پزشکی
2-رسیدگی به امورمربوط به تجهیزات پزشکی و تهیه برنامه های تعمیراتی و راه اندازی دستگاه ها
3-جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه نگه داری،تعمیرات و تهیه تجهیزات پزشکی
4-نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی بر اساس استاندارد های تعیین شده
5- پیگیری جهت رفع مشکلات مربوط به تجهیزات پزشکی
6-انجام تحقیقات نظری و عملی پیرامون بهبود کیفیت تولید و نگهداری وتعمیر لوازم  پزشکی
7-نظارت بر تهیه قطعات یدکی ونصب آنها
8-تهیه دستور العمل و آموزش به کارکنان واحد ها در خصوص نحوه کاربا دستگاه ها
9- نظارت بر نحوه انجام کالیبراسیون دستگا ه ها
و سایر امور محوله ...