امکانات درمانی
نام خدمت نام مسئول یا کارشناس مربوطه روزهای انجام خدمت شماره تماس محل انجام خدمت
آزمایشگاه فاطمه عیوض خانی همه روزه به غیر از روزهای تعطیل 02833555054
داخلی ( 206 )
زیر زمین ساختمان شماره یک مدیریت
تصویربرداری فخری نادری افشار همه روزه به غیر از روزهای تعطیل 02833555054
داخلی ( 240 )
زیر زمین ساختمان شماره یک مدیریت