واحد بسیج مرکز

 
 
مسئول پایگاه بسیج جامعه پزشکی مرکز  : آقای محمد رضا بیگدلو (مدیر مرکز)
تلفن : 02833555054
داخلی : 219
ایمیل : hospital.bahman@yahoo.com

این واحد در زمینه های فرهنگی ، ورزشی ، مذهبی در طول سال فعالیت های بسیار جامعی را انجام می دهد و تقریبا کلیه کادر درمانی بیمارستان به شکل فعال در فعالیت های بسیج جامعه پزشکی شرکت دارند.