امور مالی


      نام و نام خانوادگی : ذکریا نصیری اوانکی
سمت : مدیر امور مالی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : حسابداری
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 212 

سابقه کاری :
 28سال سابقه فعالیت در واحد مالی 
15 سال سابقه مدیریتی مالی


چکیده شرح وظایف :
1- صورت‌های مالی واحد از طریق نظارت مستمر بر عملیات امورمالی، محاسباتی، نگهداری و تنظیم حسابها براساس آئین‌نامه، مقررات حاکم بر   تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه، صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات مالی
2- اعمال نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی واحد طبق مقررات حاکم بر واحدهای مستقل ، مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و دیگر قوانین مرتبط
3- نگهداری، تحویل و تحول وجوه نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار و نظارت بر وصول به موقع درآمد‌های واحد
4- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی‌های واحد
5- اطلاع و کنترل تفویض اختیارات مسئولین واحد جهت امضاءهای مجاز
6- اجرای نظام نوین مالی براساس دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت متبوع
7- پیگیری و به روز رسانی مانده حسابهای سنواتی واحد
و سایر امور محوله ...

 
    
کارمند امور مالی(حسابدار): 

 
            نام و نام خانوادگی : سمانه دهبان
سمت : حسابدار
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : حسابداری
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 209 کارمند امور مالی(حسابدار): 

 
            نام و نام خانوادگی : گلچین ملکی
سمت : حسابدار
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : حسابداری
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 209 
مسئول ترخیص :

 
            نام و نام خانوادگی : علی کلهر
سمت : مسئول پذیرش
مدرک تحصیلی : دیپلم
رشته تحصیلی : مکانیک
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 223 

شرح خدمات واحد ترخیص:
  1. کنترل پرونده از نظر نماینده اسناد .
  2. تهیه لیست پرونده های ترخیص شده بیماران .
  3. کنترل پرونده از نظرمهر وامضاء مربوطه .
  4. کنترل پرونده از نظر تسویه حساب داروخانه ،آزمایشگاه ، رادیولوژی و غیره .
  5. کنترل کدهای ویزیت ها و مشاوره ها .
  6. تحویل پرونده های دارای صورتحساب به واحد صندوق .
  7. اجرای دستورالعملها وبخشنامه ها در خصوص نحوه ترخیص بیماران .
  8. توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت .
  9. انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق . 

 

متصدی پذیرش :

 
            نام و نام خانوادگی : حسین طالبی
سمت : متصدی پذیرش
مدرک تحصیلی : دیپلم
رشته تحصیلی : برق
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 237 


شرح وظایف پذیرش و صندوق :
1-پذیرش کلیه بیماران مراجعه کننده با دستور بستری
2-صدور قبض جهت بیماران
3-دریافت وجه از بیماران برابر قبض صادره
4- تشکیل پرونده جهت بیماران بستری
5-هماهنگی لازم با بخش مربوطه جهت پذیرش بیمار
6-تکمیل پرونده ها وتحویل آن به مسئول بخش 
7-انجام سایر امور طبق دستور مافوق