کنترل عفونت
 
واحد کنترل عفونت :
 
      نام و نام خانوادگی : مریم محمدی
سمت : سوپروایزر کنترل عفونت
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : پرستاری
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 252 
شرح وظایف کارشناس کنترل عفونتهای بیمارستانی :
 - شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش
- بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی
- همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای پرستاران، دانشجویان و سایر کارکنان  در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت
- شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای پرستاران با سایر گروهها برگزار می شود.
- تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت
- ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکارهای مناسب به کمیته
- افزایش سطح آگاهی کارکنان بیمارستان از طریق انواع آموزش های مورد نیاز برای رعایت قوانین و مقررات کنترل عفونت
- بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی
- ارزیابی و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور
- کنترل روشهای مراقبت های بالینی بخش های ویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت
- نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماریهای عفونتی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود
- همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزیابی و بروز عفونت در همه گیریهای بیمارستانی
- پیگیری و ثبت موارد نیدل استیک پرسنل در معرض خطر با همکاری پزشک کنترل عفونت
- بازدید از قسمتهای مختلف بیمارستان به اتفاق کارشناس بهداشت مرکز طبق برنامه مدون
- نظارت بر تهیه و مصرف اصولی مواد ضد عفونی کننده
- پیگیری تهیه نمونه و کشت گیری از محیط، پرسنل و وسایل براساس شرایط و صلاح دید کمیته بهداشت و کنترل عفونت
- شرکت در کمیته بهداشت و کنترل عفونت
​​​​​​​و سایر امور محوله ...