داروخانه
مسئول فنی داروخانه
 
      نام و نام خانوادگی : دکتر شیوا ملکوتی
سمت : مسئول واحد
مدرک تحصیلی : پزشک داروساز
رشته تحصیلی : داروسازی
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 250 


واحد داروخانه مرکز از سال 94 راه اندازی شد و در حال حاضر مسئول فنی داروخانه خانم دکتر شیوا ملکوتی می باشند که به همراه دو کارشناس در شیفت صبح حضوری و عصر و شب بصورت آنکال حضور دارند  .