پرسشهاي متداول
خدمات روان درمانی بخش زنان در چه ساعاتی انجام می شود ؟
خدمات روان درمانی بخش اورژانس در چه ساعاتی انجام می شود ؟
خدمات روان درمانی بخش زنان در چه روزهایی انجام می شود ؟
خدمات روان درمانی بخش اورژانس در چه روزهایی انجام می شود ؟
آیا در بخش زنان خدمات روان درمانی انجام می شود ؟
آیا در بخش اورژانس خدمات روان درمانی انجام می شود ؟
خدمات روان درمانی بخش مردان در چه ساعاتی انجام می شود ؟
خدمات روان درمانی بخش مردان در چه روزهایی انجام می شود ؟
آیا در بخش درمانی مردان خدمات روان درمانی انجام می شود ؟
  آیا در بیمارستان عکس برداری از کل بدن انجام میشود ؟
  آیا در بیمارستان سونوگرافی انجام میشود؟
  آیا در بیمارستان 22 بهمن دیالیز انجام می شود؟
چگونه میتوانم با رئیس و مدیر بیمارستان ملاقات حضوری داشته باشم ؟
هزینه پرداختی انواع بیمه های بیمارستان (خدمات درمانی ـ روستایی ـ تامین اجتماعی) چقدر می باشد؟
هزینه های ویزیت درمانگاه و ویزیت روانشناس چقدر می باشد؟
هنگام بستری بیمارم چه مدارکی از بیمارم باید همراه داشته باشم ؟
ساعات ترخیص در بیمارستان چه زمانهایی می باشد؟
آیا تست های روانشناسی در بیمارستان انجام می شود؟
روزهای فعالیت واحد ترک اعتیاد در چه روزهایی می باشد؟
نحوه نوبت دهی بیمارستان 22 بهمن به چه شکل می باشد؟
1 2