پرسشهاي متداول
آیا کلاسهای آموزشی برای خانواده های بیماران در 22 بهمن تشکیل می شود؟


بله - در بیمــارستان 22 بهمن برای خانواده های بیماران اسکیزوفرن و دوقطبی کلاس آموزش خانواده درمانی در دوشنبه های اول و آخر ماه تشکیل می شود. در صورت تمایل به حضور می توانید با شماره سوپروایزر آموزشی مرکز تماس بگیرید.            
                  33555054 – 028 داخلی 225

 
امتیاز دهی