پرسشهاي متداول
درمانگاه تخصصی روانپزشکی مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن در چه روزی و از چه ساعتی شروع میشود؟


همه روزه به غیر از پنج شنبه - جمعه از ساعت 7/30 بیماران پذیرش و ساعت 9 پزشک به درمانگاه جهت ویزیت مراجعه می نماید .

 
امتیاز دهی