پرسشهاي متداول
در بیمارستان واحد آزمایشگاه سرپایی موجود می باشد و در چه روزهای فعال می باشد ؟


بله همه روزه صبح ها از ساعت 30/7 لغایت 14 به غیر از روزهای تعطیل فعال می باشد

 
امتیاز دهی