پرسشهاي متداول
واحد روانشناسی مرکز آموزش و درمانی 22 بهمن در چه روزی و از چه ساعتی شروع می شود ؟


از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 الی 13/30

 
امتیاز دهی