پرسشهاي متداول
خدمات روان درمانی بخش اورژانس در چه ساعاتی انجام می شود ؟


از ساعت 9 صبح تا 14 ظهر

 
امتیاز دهی