سازمان های بیمه طرف قرارداد
سازمان بیمه گر مدارک بستری و سرپایی سهم بیمار سهم بیمه مدارک ویزیت سرپایی و خدمات پاراکلینیک سهم بیمار سهم بیمه
 روستایی ارجاع %5 %95 
تامین مستمری بگیری %5 %95 
کمیته امداد %5 %95 
بقیه بیمه های خدمات درمان %10 %90 
تامین اجتماعی %10 %90 
نیروهای مصلح %100 %90