تلفن های مجتمع
  • شماره تماس : 02833555054

  • فاکس : 02833550254

  • شماره نوبت دهی تلفنی : 02833550188

  • تلفن پاسخگویی به شکایات :02833576897