تماس با ما

شماره تماس
028-33555054

فاکس
028-33550254

شماره نوبت دهی تلفنی
028-33550188

تلفن پاسخگویی به شکایات
028-33576897