برنامه درمانگاه
**********
درمانگاه3
12-9
درمانگاه2
9-12
درمانگاه (آموزشی)
9-12
ایام هفته
 
**********
دکتر خیرخواه
دکتر صفاری زاده ها
دکتر جاودانی
 
 
شنبه
 
**********
دکتر مجیدی
دکتر خیرخواه
دکتر حاج سید جوادی
یک شنبه
 
 
**********
دکتر خیرخواه
دکتر هاشمی
دکترضمیر
دوشنبه
 
 
**********
دکتر زاهدیان
دکتر هاشمی
دکتر مجیدی
سه شنبه
 
 
**********
دکتر صفاری زاد ها
دکتر نادی
دکتر زاهدیان
چهارشنبه
 
 
**********
**********
**********
**********
پنجشنبه