سوپروایزران بالینی
سوپروایزر بالینی :
 
      نام و نام خانوادگی : زهرا اکبری خشکدشتی
سمت : سوپروایزر بالینی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : پرستاری
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 255 


سوپروایزر بالینی :

 
      نام و نام خانوادگی : فاطمه لشگری
سمت : سوپروایزر بالینی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : پرستاری
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 255 


سوپروایزر بالینی :
 
      نام و نام خانوادگی : مریم محمدی
سمت : سوپروایزر بالینی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : پرستاری
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 255 


سوپروایزر بالینی :
 
      نام و نام خانوادگی : اعظم حسینی
سمت : سوپروایزر بالینی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : پرستاری
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 255