مقررات بیمارستان
جهت مشاهده به فایل های  زیرمراجعه فرمائید ....
فايلها
رسالت_مرکز_آموزشي_درماني_22_بهم.pdf 139.251 KB
مجموعه_توجيهي_بدو_ورود.pdf 1.72 MB