فرمهای الکترونیک- نظر سنجی وپیشنهادات
فرم نظرسنجی بیمارستان 22 بهمن
نام و نام خانوادگی
نام پدر
تاریخ ترخیص
نام بخش
ارائه نظر و پیشنهاد