ویژه فراگیران

شرح وظایف فراگیران به تفکیک 
 

شرح وظایف دستیار مطابق بندهای زیر است:
 
    الف) کلیات :
 معرفی خود به دفترتوسعه اموزش در ابتدای دوره.(خانم حسینی)
ارائه لیست کشیک به دبیرخانه .
حفظ و رعایت شئون شرعی و اخلاق پزشکی درکلیه ساعات حضور در بیمارستان.
رعایت احترام و ادب به اساتید و فراگیران و پرسنل بیمارستان.
رعایت حقوق بیماران و احترام به آنها
حضور در بیمارستان با روپوش سفید
نصب کارت شناسایی روی روپوش
ورود و خروج به موقع
رعایت مقررات داخلی بیمارستان

ارائه برگه مرخصی 24 ساعت قبل از مرخصی به واحدتوسعه آموزش ( خانم حسینی) که به تائید استاد مربوطه رسانده شده باشد و جایگزین جهت انجام وظایف دستیار مشخص شده باشد  .
 
 
 

ثبت ساعات حضور و غیاب:
 
      
الزاما باید الکترونیکی باشد.
 

اثر انگشت در ابتدای ورود به بیمارستان ثبت میگردد.
 

در ساعات کشیک ساعت 12- 10 شب به بعد اثر انگشت باید ثبت گردد.
.

عدم ثبت حضور بیش از 5 روز در ماه منجر به عدم صدور گواهی کار مربوط به آن ماه خواهد شد.
 

حضور در بیمارستان مستلزم داشتن  لباس فرم بیمارستان و الصاق کارت شناسایی در تمام ساعات حضور میباشد
 

    وظایف آموزشی:   
 

شرکت در راند آموزشی بخش و گزارشات صبحگاهی و سایر کلاس های آموزشی
 آماده کردن بیماران جهت ارائه در گزارش صبحگاهی و معرفی و بحث اولیه در مورد آنها
پیگیری بیماران تعیین شده از سوی هیأت علمی یا دستیار سال بالا مشارکت فعال در آموزش کارورزان و کاراموزان در طول شیفت و بر اساس برنامه اعلام شده از سوی بخش
شرکت فعال در کنفرانس با موضوعات معرفی بیماران و پیچیده و یا سخنرانی ها با موضوعات مشخص شده
 

   کشیک دستیاران:

حضور به موقع در بخش و یا درمانگاه اورژانس (بر اساس برنامه) و تحویل گرفتن صحیح و کامل بیماران شیفت قبل
حضور دائم در بخش و ویزیت بیماران و ثبت کامل و دقیق پرونده ها شامل شرح پیشرفت بیماری و گزارش های مربوطه.
 

- برنامه کشیک گروه لازم است تا حداکثر بیست و پنجم هر ماه به دبیرخانه تحویل گردد.
  

کلیه دستیاران کشیک لازم است در ساعات کشیک کاملا در دسترس باشند. عدم دسترسی به دستیار کشیک در موارد لازم،حتی در صورت حضور در بیمارستان ، معادل غیبت از کشیک خواهد بود.
 
  

   بیمارانی که به اورژانس مراجعه میکنند لازم است در حداقل زمان ممکن ویزیت و تعیین تکلیف شوند.

عملیات احیا
         در زمانهایی که کد ‍CPR  اعلام میشود بر اساس قوانین، رزیدنت مسئول کد لازم است
 

         در حداقل زمان بربالین بیمار حضور پیدا کنند.
 

ثبت گزارشات پزشکی
در بدوبستری لازم است شرح حال بیمار به طور کامل همراه با تشخیص احتمالی و  plan در برگه شرح حال توسط دستیار مربوطه ثبت شود.
 

تمام نوشته ها مانند شرح حال،سیر بیماری، جواب مشاوره، درخواست مشاوره، بخصوص دستورات درج شده در پرونده میباید خوانا و بدون خط خوردگی باشد
 

کلیه نت ها و نگارش های پزشکی باید دارای امضا ، مهر، تاریخ و ساعت باشد.
 

دستورات بصورت شفاهی و تلفنی تنها در موارد اورژانس قابل اجرا میباشد و در اسرع وقت باید در پرونده ثبت گردد.
 

برگه خلاصه پرونده های گروههای مختلف به صورت هفتگی در معاونت آموزشی بررسی شده و گزارش اشکالات به روسای بخش ها اعلام میشود
 

نوشتن مرتب سیر بیماری در پرونده ها به صورت روزانه الزامی است.
 

نظارت بر اصول پرونده نویسی کارورزان و مسئولیت مطالب درج شده توسط آنها به عهده دستیار مربوطه میباشد.
 

 
مهر دستیاران
مهر استفاده شده در پرونده ها میباید عنوان بیمارستان 22بهمن را داشته باشد.

دستیاران به هیچ عنوان نباید مهر خود را در اختیار دیگران (حتی کارورز) قرار دهند.
 
مفقود شدن مهر یا کارت را سریعا به ریاست مرکز اطلاع دهید.

شرح وظایف کارورزان :

الف) کلیات :
معرفی خود به دفتر آموزش در ابتدای هر دوره..
حفظ و رعایت شئون شرعی و اخلاق پزشکی درکلیه ساعات حضور در بیمارستان.
رعایت احترام و ادب به اساتید و فراگیران و پرسنل بیمارستان.
رعایت حقوق بیماران و احترام به آنها
حضور در بیمارستان با روپوش سفید
نصب کارت شناسایی روی روپوش
ورود و خروج به موقع
رعایت مقررات داخلی گروه یا بخش، بیمارستان، دانشکده و دانشگاه.

 

 
   ب) مراقبت از بیمار و مدارک پزشکی:
اخذ شرح حال و انجام معاینه بالینی، ارزیابی و طرح برنامه تشخیصی درمانی از کلیه بیماران بستری مربوط به خود
 در اوقات عادی و کشیک و مطرح نمودن تشخیص‌های افتراقی مناسب.
 ویزیت بیماران بستری مربوط در بخش، قبل از پزشک معالج یا دستیار.
پی‌گیری دریافت جواب آزمایشات (به شکل غیرحضوری مگر در موارد اورژانس) و بررسی آخرین گزارش‌های پاراکلینیکی بیمار.
نوشتن برگه سیر بیماری.
نوشتن خلاصه پرونده زیر نظر پزشک معالج یا دستیار مسئول در بخش.
 نوشتن برگه مشاوره بانظر پزشک معالج یا دستیار مسئول در بخش.
 نوشتن برگه‌های درخواست تصویر برداری از جمله MRI, CT Scan ، رادیوگرافی، سونوگرافی، آندوسکوپی، آنژیوگرافی و کلیه برگه‌های
درخواست پاراکلینیک دیگر حضور بر بالین بیمارانی که احیاء می‌شوند و انجام CPR 
            حضور بر بالین بیماران بدحال و آنهایی که نیاز به مراقبت ویژه دارند و هر بیماری که در بخش نیاز به ویزیت مجدد داشته باشند.
همراهی با بیماران بدحال که علائم حیاتی بی‌ثبات داشته باشند و بیمارانی که نیاز به مراقبت‌های خاص پزشکی دارند
 و امکان بروز عارضه‌ای آنها را تهدید می‌کند، در انتقال به بخش‌های دیگر و سایر بیمارستانها با نظر پزشک معالج یا دستیار ارشد کشیک.
 

اقدامات تشخیصی – درمانی:
انجام اقدامات زیر برعهده کارورز می‌باشد:
الف- تمامی وظایفی که در هر بخش مربوطه کارورز موظف به انجام آن میباشد.
ب- کارورزان خدمات مراقبتی را تحت نظارت دستیار یا عضو هیئت علمی مسئول بیمار انجام میدهند.
 
 

   ت) شرکت در برنامه های آموزشی:
 حضور فعال و منظم در ویزیت بیماران توسط پزشک معالج یا دستیار بخش.
شرکت در درمانگاه طبق برنامه تعیین شده و گرفتن شرح حال، انجام معاینه و معرفی به پزشک معالج یا دستیار و نوشتن نسخه
با نظارت پزشک معالج یا دستیار.
شرکت در راندهای تحویلی و سپردن بیماران خطیر به کارورز کشیک بعد.
شرکت منظم و فعال در کلیه جلسات آموزشی بخش شامل گزارش صبحگاهی، کنفرانس‌های علمی، راندهای آموزشی و سایر برنامه‌های آموزشی مگر در مواردی که به علت حضور در اورژانس یا بر بالین بیماران بدحال
 در بخش  به تائید پزشک معالج یا دستیار مربوط، امکان پذیر نباشد.
معرفی بیمار در گزارش صبحگاهی یا سایر کنفرانس‌ها طبق نظر پزشک معالج یا دستیار مربوط، شامل: معرفی کوتاه بیمار، دلیل بستری شدن،
بیان تشخیص‌های افتراقی، بیان علت درخواست اقدامات پاراکلینیک و تفسیر نتایج آنها و اقدامات درمانی.
ارائه کنفرانس‌های علمی درصورت لزوم طبق برنامه تنظیم شده توسط مسئول آموزش بخش یا دستیار ارشد.
 
   ث) حضور در بیمارستان:
زمان حضور در بیمارستان در اوقات عادی طبق برنامه تعیین شده از سوی ریاست هر گروه یا بخش یا دانشکده
(مسئول آموزش کارورزان هر بخش موظف است برای کلیه ساعات حضور آنان در بخش برنامه آموزشی مدون تهیه و در آغاز دوره اعلام کند).ساعت 30/13 الی 30/7)
حضور و غیاب با اثر انگشت و همچنین در جلسات گزارش صبحگاهی به صورت روزانه ثبت خواهد شد.

تنظیم برنامه چرخش کارورزان در بخشها و کشیک‌ها به عهده پزشک یا دستیار مسئول آموزش کارورزان یا درصورت تفویض اختیار و با نظارت پزشک
 یا دستیار مسئول آموزش کارورزان به عهده کارورز ارشد است.
جابجایی در برنامه کشیک ممکن نیست مگر با اطلاع قبلی (حداقل 24 ساعت قبلو یا در موارد اضطراری، به شرط تعیین جانشین
 و موافقت پزشک یا دستیار مسئول آموزش کارورزان پس از کسب موافقت پزشک معالج یا دستیار بخش.
ترک کشیک جز در موارد اضطراری و با کسب اجازه از پزشک یا دستیار ارشد کشیک مطلقاً ممنوع است.
خروج از بیمارستان در اوقات عادی با استفاده از مرخصی ساعتی و با موافقت پزشک یا دستیار مستقیم و پزشک یا دستیار
مسئول آموزش کارورزان مقدور است.
به طور کلی، اولویت با جلسات و همایش‌های آموزشی است مگر در مواردی که با نظر پزشک با دستیار مستقیم، وجود خطر جانی برای بیمار،
 انجام امور تشخیصی- درمانی را در اولویت قرار دهد
موارد تخلف کارورزان از شرح وظایف فوق و یا هرگونه اهمال در انجام وظایف و یا شکایات کارورزان در این رابطه حسب مورد در شورای آموزشی
 بیمارستان،  مطرح و تصمیمات لازم گرفته خواهد شد.
معاونت آموزشی بیمارستان و روسای بخش‌ها مسئول حسن اجرای این وظایف هستند