واحد روانشناسی
مسئول واحد روانشناسی : 
 
                                     نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم ساریچلو
سمت : مسئول واحد روانشناسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ( دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی )
رشته تحصیلی : روانشناسی
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 254 


روانشناس:
      نام و نام خانوادگی : دکتر محمود بهرام خانی
سمت : روانشناس
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 254 

روانشناس:
         نام و نام خانوادگی : پگاه حسن پور
سمت : روانشناس
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری تخصصی 
رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 254 

روانشناس:
      نام و نام خانوادگی : سارا محمد حسینی
سمت : روانشناس
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی : روانشناسی شخصیت
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 254 

روانشناس:
      نام و نام خانوادگی : حسین صادقی
سمت : روانشناس
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 254 

روانشناس:
    نام و نام خانوادگی : مهرک رهبریان
سمت : روانشناس
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 254 

روانشناس:
      نام و نام خانوادگی : مریم فلاح شورشانی
سمت : روانشناس
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 254 

روانشناس:
      نام و نام خانوادگی : منیره نظری
سمت : روانشناس
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 254