فرم گزارش خطاء پزشکی
گزارش خطاء پزشکی
جنسیت
ساعت وقوع خطا 1399/05/16 14:22:58
نام بخش ( در صوررت تمایل )
* شرح خلاصه ای از وقوع خطا و عرارض احتمالی آن
* علل احتمالی موثر در رخ داد خطا
* پیشنهاد در جهت پیشگیری از وقوع مجدد خطای رخ داده
نام ( در صورت تمایل )
نام خانوادگی ( در صورت تمایل )