تعرفه های بیمارستان

*  هزینه های ویزیت درمانگاه و ویزیت روانشناسی *

ویزیت

هزینه آزاد

هزینه با بیمه

ویزیت درمانگاه

178000 ریال

53000 ریال

ویزیت روان شناس

356000 ریال

53400 ریال