معاونت آموزشی و پژوهشی

مسئول واحد معاونت آموزشی و پژوهشی :
 
      نام و نام خانوادگی : دکتر فائزه زاهدیان
سمت : مسئول معاونت آموزشی و پژوهشی
مدرک تحصیلی : متخصص اعصاب و روان
رشته تحصیلی : اعصاب و روان
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 202