منشور حقوق کارکنان و بیماران
جهت مشاهده به فایل های زیر مراجعه فرمائید.....
 
فايلها
منشور حقوق بيماران docx.pdf 281.835 KB
منشور_حقوق_کارکنان_بيمارستان_2.pdf 175.75 KB