کارشناس روابط عمومی
مسئول روابط عمومی و دبیرخانه : 
 
  نام و نام خانوادگی : مهدی ساروخانی
سمت : مسئول روابط عمومی
مدرک تحصیلی : کاردانی
رشته تحصیلی : برق و الکترونیک
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 252 


شرح وظایف  کارشناس روابط عمومی
•    اجراي امور مطبوعاتي و هماهنگي با واحد سمعي بصري و هماهنگي با روابط عمومي دانشگاه
•    همكاري در تهيه و تنظيم برنامه هاي انتشاراتي و اطلاعات در چهارچوب ضوابط و موازين
•    جمع آوري اطلاعات، اخبار و آمار لازم به منظور تهيه بولتن ها ، نشريات تبليغاتي ، فني و مجلات داخلي سازمان با هماهنگي روابط عمومي دانشگاه
•    بررسي اخبار و رويدادهاي وزارتخانه متبوع و موسسات و مطالب منتشره در رسانه هاي گروهي و تهيه گزارش
•    دريافت عرايض و شكايات و ارجاع آن به واحدهاي مربوط
•    انجام امور مربوط به اجراي آئين نامه هاي مصوب در مورد هماهنگ كردن تبليغات
•    بررسي و رعايت موازين لازم براي برنامه هاي انتشاراتي
•    و سایر امور محوله تحت نظر مافوق