اعتباربخشی
فایل های زیر در راستای اعتباربخشی واحدهای مختلف در مرکز می باشد .
جهت مشاهده بر روی فایل های زیر کلیک فرمائید ....

 
فايلها
fire1.pdf 621.013 KB
ABG.pdf 174.468 KB
ECT زير 40 سال.pdf 153.24 KB
ECTبالاي 40 سال.pdf 156.568 KB
MMT.pdf 184.177 KB
ارجاع آزمايش اورژانسي .pdf 158.343 KB
آزمايشات اورژانسي .pdf 161.274 KB
اعزام يا ارجاع بيمار با آمبولانس فوريتها.pdf 186.939 KB
الگوريتم تشخي.pdf 196.65 KB
انجام CT .pdf 154.103 KB
انجام مشاوره اورژانس .pdf 156.293 KB
انجام مشاوره غير اورژانس .pdf 182.933 KB
انجام نوار قلب .pdf 173.573 KB
برقراري راه وريدي.pdf 177.071 KB
بيماران متواري.pdf 160.228 KB
پانسمان .pdf 153.886 KB
تحويل داروي نارکوتيک ا داروخانه .pdf 218.658 KB
ترخيص .pdf 230.206 KB
ترخيص بيماران داراي نامه مقام قضايي .pdf 154.035 KB
ترخيص بيماران زنداني .pdf 150.892 KB
ترياژ.pdf 189.088 KB
تزريق وريدي.pdf 163.651 KB
تزريقIM .pdf 199.743 KB
ثبت دستورات تلفني.pdf 157.632 KB
چک دستورات دارويي.pdf 184.924 KB
روانشناسي.pdf 185.343 KB
علائم باليني .pdf 157.026 KB
فرآيند انجام EEG.pdf 187.28 KB
فرآيند انجام EEG.pdf 187.28 KB
فرآيند انجام واشينگ.pdf 153.127 KB
فرآيند پذيرش با دستور بستري از اتند بيمارستان .pdf 281.025 KB
فرآيند پذيرش بدون دستور بستري از اتند بيمارستان .pdf 293.217 KB
کد44.pdf 153.765 KB
کد55.pdf 175.348 KB
کد99.pdf 157.855 KB
مراقبت بعد از ECT.pdf 152.848 KB
مهار فيزيکي .pdf 158.327 KB
نمونه گيري آزمايشات روتين .pdf 159.684 KB
اطفاء حريق .pdf 174.781 KB
اعمال تخفيف مالي بيماران کم بضاعت در زمان ترخيص .pdf 154.864 KB
بيمه سلامت .pdf 153.91 KB
تحت پوشش سازمان بهزيستي .pdf 154.516 KB
درخواست تعميرات .pdf 152.69 KB
درخواست کالا.pdf 186.653 KB
مديريت شکايت.pdf 175.326 KB