واحد آموزش سلامت
 
نام و نام خانوادگی : ارغوان رئیس الحق
سمت : کارشناس واحد آموزش سلامت
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : پرستاری
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 225 


شرح وظايف كارشناس پرستاري واحد آموزش سلامت :
-    شناسايي بيماران نيازمند آموزش 
-    ارزيابي نيازهاي آموزشي بيماران معرفي شده 
-    برنامه ريزي آموزشي جهت بيماران ( تعيين اولويتهاي آموزشي  ، تدوين محتوي آموزشي و تعيين اهداف آموزشي )
-    اجرا (اجراي آموزش هاي انفرادي و گروهي ، ثبت و جمع آوري مستندات برنامه هاي اجرا شده ،‌ پيگيري درمان و مراقبت هاي پس از ترخيص بيمار ، ارائه مشاوره غير حضوري و تلفني به بيماران ، معرفي گروه هاي آسيب پذير به انجمن هاي حمايتي )
-    ارزيابي سطح آگاهي بيماران در خصوص آموزش هاي ارائه شده
شرح وظايف سوپروايزر آموزشي در خصوص واحد آموزش سلامت:
-    تدوين خط مشي هاي آموزشي واحد آموزش سلامت در بيمارستان و به روزرساني آنها
-    ارتقاء دانش پرستاران واحد آموزش سلامت در خصوص بيماري ها و مراقبت ها
-    بررسي مستندات گزارش آموزش هاي ارائه شده و تحليل آنها 
-    ارائه بازخورد به مدير خدمات پرستاري 
-    تهيه متون آموزشي (كتابچه ، پمفلت ، صوتي ، تصويري و ....) 
-    پيگيري تهيه ابزارهاي كمك آموزشي جهت واحد آموزش سلامت
-    هماهنگي با اساتيد جهت اجراي برنامه هاي آموزشي
-    تهيه ليست سازمان هاي حمايتي جهت استفاده كارشناس پرستاري واحد آموزش سلامت
-    به روز رساني سايت واحد آموزش سلامت