آدرس و نقشه
مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن - واقع درقزوین - خیابان راه آهن - کوچه پرستار-کدپستی :3416899198