آدرس و نقشه

آدرس مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن :

واقع درقزوین - خیابان راه آهن - کوچه پرستار
کدپستی : 3416899198