میز خدمت
  در حال بروز رسانی صفحه ....

*****
*****


 

شامل : فرآیندهای روانپزشکی ، روانشناسی ، سوء مصرف مواد ( MMT ) و ( ECT - RTMS - EEG ) 

شامل : فرآیندهای رادیولوژی ، آزمایشگاه 

شامل : فرآیندهای ترخیص ، پذیرش ، رسیدگی به شکایات حضوری ، مددکاری ، دبیرخانه ، مدارک پزشکی و اسناد پزشکی ، نوبت دهی تلفنی