فرایند پذیرش
فرآیند پذیرش:
درصورت داشتن دستوربستری از پزشک - ازمطب یا ازدرمانگاه
مراجعه به واحد پذیرش و دریافت پرونده بستری وبستری دربخش مربوطه
درصورت مراجعه اورژانسی:
مراجعه به اورژانس،انجام ارزیابی اولیه توسط پرستار تریاژ و ویزیت دستیار کشیک و در صورت دستور بستری ومراجعه به واحد پذیرش اورژانس وتشکیل پروندهو در صورت سرپایی بودن پرداخت هزینه ویزیت و دریافت نسخه دارویی