پزشکان
نام پزشک رشته تخصصی   سوابق تحصیلی حضور در درمانگاه شماره تماس در مانگاه آدرس درمانگاه
دکتر سید علیرضا حاجی سید جوادی روانپزشک دکترا یک شنبه ها 10 الی 12 33555054 داخلی (247) طبقه هم کف - اتاق شماره 1
دکتر محسن ضمیر روانپزشک دکترا دوشنبه ها 10 الی 13 33555054 داخلی (247) طبقه هم کف - اتاق شماره 1
دکتر حسین جاودانی روانپزشک دکترا شنبه ها 10 الی 13 33555054 داخلی (247) طبقه هم کف - اتاق شماره 1
دکتر مرتضی نادی روانپزشک دکترا چهارشنبه ها 9 الی 12 33555054 داخلی (247) طبقه هم کف - اتاق شماره 2
دکتر سمانه صفاری زاده ها روانپزشک دکترا شنبه / چهارشنبه ها 10 الی 13 33555054 داخلی (247) طبقه هم کف - اتاق شماره 2و3
دکتر سیده زهرا هاشمی روانپزشک دکترا دوشنبه / سه شنبه ها 9 الی 13 33555054 داخلی (247) طبقه هم کف - اتاق شماره 2
دکتر مهناز مجیدی روانپزشک دکترا یکشنبه / سه شنبه ها 10 الی 12 33555054 داخلی (247) طبقه هم کف - اتاق شماره 1و2
دکتر فائزه زاهدیان روانپزشک دکترا سه شنبه / چهارشنبه ها 9 الی 13 33555054 داخلی (247) طبقه هم کف - اتاق شماره 1و3
دکتر زینب خیر خواه روانپزشک دکترا شنبه/یکشنبه/دوشنبه ها 9 الی 12 33555054 داخلی (247) طبقه هم کف - اتاق شماره 3
دکتر بیتا وحدانی روانپزشک دکترا پنج شنبه ها 10 الی 12 33555054 داخلی (247) طبقه هم کف - اتاق شماره 1