فرآیند پذیرش و ترخیص
مسئول واحد پذیرش و ترخیص : علی کلهر – سابقه کاری : 10سال
تلفن : 02833555054- داخلی 237

ایمیل : hospital.bahman@yahoo.com
فرآیند پذیرش:
درصورت داشتن دستوربستری از پزشک - ازمطب یا ازدرمانگاه
مراجعه به واحد پذیرش و دریافت پرونده بستری وبستری دربخش مربوطه
درصورت مراجعه اورژانسی:
مراجعه به اورژانس،انجام ارزیابی اولیه توسط پرستار تریاژ و ویزیت دستیار کشیک و در صورت دستور بستری ومراجعه به واحد پذیرش اورژانس وتشکیل پروندهو در صورت سرپایی بودن پرداخت هزینه ویزیت و دریافت نسخه دارویی
نحوه ترخیص ازبخش بستری :
پس ازویزیت پزشک ودرج دستورترخیص درپرونده بیمارمراحل زیرطی میشود :
کنترل پرونده وثبت اقدامات انجام شده دربخش توسط منشی وپرستار بخش،ارسال پرونده به واحد ترخیص جهت قیمت گذاری و تسویه حساب )مجموعا این مراحل حدودیک الی یک و نیم ساعت به طول می انجامد(
فايلها
ترخيص+بيماران+داراي+نامه+مقام+قضايي++.pdf 154.035 KB
ترخيص+بيماران+زنداني++.pdf 150.892 KB
فرآيند_پذيرش__بدون_دستور_بستري_.pdf 481.688 KB
فرآيند+پذيرش++با+دستور+بستري+از+اتند+بيمارستان+++.pdf 281.025 KB